Lukáš Kučera

Pomáhám nacházet cestu

Působím na volné noze jako lektor, konzultant, poradce a průvodce osobním rozvojem. Také jako hlavní lektor a konzultant ve vzdělávací společnosti Edutica. Zaměřujeme se na rozvoj a trénink komunikačních a facilitačních dovedností a leadershipu. V rámci Akademie facilitace vedu třídenní Ucelený základ facilitace a také 100 hodinový Komplexní výcvik facitace. V rámci Mistrovství komunikace potom  Vyjednávání praktickyAsertivita v jednání, Prezentační dovednosti a zvládání trémy. 

Spolupracuji také se společností Kashioka, pro kterou školím Safety camp – kombinaci bezpečnosti práce, motivace a pracovního zapojení v interaktivní a zábavné formě.

Dále nabízím půldenní či celodenní semináře na objednávku na témata:

  • Zvládání náročných situací v komunikaci
  • Konstruktivní zpětná vazba
  • Asertivní komunikace
  • Vyjednávání
  • Networking
  • Prezentační dovednosti
  • Práce s trémou
  • Práce se stresem
  • Práce s časem a sebeřízení
  • Hledání silných stránek a talentů
  • Práce mých snů
  • Sebedůvěra a sebevědomí
  • Zvládání emocí a strachu
  • Kreativita a inovace

Rád pro vás vytvořím seminář na míru, připravím metodiku či pomohu připravit vaše školení více interaktivně. Do školení přináším svou schopnost pochopit hluboké souvislosti a jednoduše je předávat dále. Své zkušenosti se zážitkovým vzděláváním,  sociodynamickým poradenstvím, koučovacím přístupem, oceňujícím ptaní, Somatic experience a osobním rozvojem.

Představu o seminářích, které jsem vedl si můžete udělat zde.

Máte zájem o seminář či spolupráci?

Kontakt

Lukáš Kučera
777 023 247
lektorlukas[at]gmail.com

Plánované semináře

Pomáhám rozvíjet schopnost chápat, hledat, jednat a radovat se. Pracuji s myslí, emocemi i tělem. Výsledkem může být vaše větší spokojenost.jistota.rovnováha.sebedůvěra.cílevědomost.

Poradce 300x300Poskytuji individuální poradenství založené na pohledu, že každý je expertem na svůj život. Moje role je potom rolí průvodce, který vám pomáhá vyřešit danou situaci v rámci vašich možností a vašeho životního příběhu. Jsem především partnerem, který provází procesem a pomáhá se zvědomením a rozvojem potřebných kompetencí a zdrojů, překonáním vnitřních bariér a bloků. Společně dojdeme k tomu, abyste si do budoucna dokázali pomoci sami.

V karierním poradenství se soustředí především na aktuální přístupy provázení klienta (koučovací přístup, sociodynamické poradenství, zážitkové kariérní poradenství, švýcarský systém uznávání kompetencí CH-Q, life-design, oceňující ptaní). Vzdělání a přehled v této oblasti jsem získal především díky Euroguidance, návštěvě konferencí o LifeDesignu v Italské Padově, přeshraničním seminářům Crossborder (Bled, Varšava), poradenskému kurzu Univerzity Karlovy a distančnímu kurzu Stockholmské univerzity. Spolupracoval jsem na projektu Přednost přednostem, který v sobě propojoval hledání silných stránek, zážitkové kariérní poradenství a oceňující ptaní.

Mám dokončený tříletý výcvik Somatic Experience zaměřeném na práci s traumatem prostřednictvím tělesného prožívání. Jako účastník v prvním roce a jako asistent v druhém roce jsem byl v ročním výcviku vědomé mužské sexuality vedeném Gregorem Steinmaurerem. Mám za sebou také tříletý sebezkušenostní výcvik pro život zaměřený na práci s vědomou přítomností, emocemi, tělesným prožíváním a zaměřením pozornosti.

Aktuálně jsem v pětiletém výcviku Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo.

Kontakt

Máte-li zájem o individuální či skupinové poradenství, napište, zavolejte:
Lukáš Kučera
777 023 247
lektorlukas[at]gmail.com

Témata

Hledání práce a představa o budoucí kariéře

Vytvoření představy o tom, jaká práce je pro vás na základě vašich silných stránek, hodnot, zájmů a dosavadních zkušeností vhodná. Podpora, povzbuzení a orientace v rámci procesu hledání práce.

Životní rovnováha a spokojenost

Pomoc s nalezením životní rovnováhy, time managementem, stanovováním priorit, plánováním, rozlišováním důležitého a naléhavého a budováním potřebných návyků. Psychohygiena, prevence vyhoření, obnova sil a regenerace vnitřních zdrojů. Rozvoj pozitivního pohledu na svět a na sebe sama.

Sebevědomí a sebedůvěra

Poznávání sebe sama, rozvoj sebelásky a sebepřijetí, trénink duševní pružnosti a pozitivního pohledu na svět. Rozvoj schopnosti prožívat a zvládat vlastní emoce a pěstování vnímání vlastního těla. Uvědomování a změna postojů a přesvědčení. Práce s vnitřní jistotou a sebedůvěrou.

Sebeprezentace

Trénink a rozvoj dovedností potřebných k tomu „se prodat“. Nácvik zvládání trémy a networkingu. Rozvoj sebedůvěry a vnitřní jistoty díky zvědomení silných stránek a hodnot. Pomoc s životopisem, přípravou na pohovor, nácvik prezentačních dovedností.

Kontakt

Lukáš Kučera
777 023 247
lektorlukas[at]gmail.com

Důležité pracovní a vzdělávací milníky

2018

Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo

Účastník

Pětiletý terapeutický výcvik

2015

Edutica

Hlavní lektor a konzultant

Začátek spolupráce s vzdělávací společností Edutica.

2014

Somatic Experience

dle Petera Levina

Tříletý výcvik práce s tělesným prožíváním a traumatem.

2014

Volná noha

OSVČ

Úplný přechod na volnou nohu jako karierní poradce, lektor, metodik a facilitátor.

2012

Hrdinská výprava

účastník

První setkání s konceptem hrdinské výpravy. Kurz pro facilitátory v Italském Castaltone.

2012

Velký vůz Sever

lektor

Začátek školení sociálních pracovníků pod Velkým vozem Sever.

2010

Kariérní centrum

ČVUT

Tři roky vedení Karérního centra ČVUT.

2009

Fakulta Jaderná a fyzikálně inženýrská

ČVUT

Ukončení vysokoškolskéh studia a magisterským diplomem.

2006

Velký vůz

Instruktor a předseda

Začátek mého působení ve Velkém voze.

2004

Instruktoři Brno

Účastník

První sektání se zážitkovou pedagogikou.

2004

Lanové centrum PROUD

Instruktor

Začátek práce s dospělými.

Lukas_klobouk_150x200

Působím na volné noze jako kariérní poradce, průvodce osobním rozvojem, lektor seminářů a instruktor zážitkových aktivit, facilitátor skupinové práce, metodik a expert v oblasti kariérního poradenství a zážitkové pedagogiky. Také jako kejklíř, klaun. K tomu vystupuji se světelnou a ohnivou show.

Rád čtu rozvojovou a odbornou literaturu. Baví mě vymýšlet kurzy, školení a semináře. Mám rád hory a přírodu. S výjimkou ježdění na kole a turistiky sportuji většinou individuálně. Z míčových sportů mě baví kulečník, ping-pong a žonglování:)  Mám rád volnější a méně strukturované formy pohybu jako intuitivní tanec či kontaktní improvizaci. Posledních pár let se věnuji józe a meditaci.

Práci s lidmi se věnuje od roku 2004, kdy jsem začínal jako instruktor Lanového centra Proud. Ve stejném roce jsem se setkal se zážitkovou pedagogikou na akci s příznačným názvem Proměny, pořádané Instruktory Brno. To byl impulz, který mě postupně nasměřoval od fyziky (vystudoval jsem fakultu Jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT) k osobnímu rozvoji.

Po absolvování ročního kurzu Instruktorů Brno zaměřeného na organizaci zážitkových akcí  jsem od roku 2006 působil ve spolku pro rozvoj osobnosti Velký vůz. Nejprve jako instruktor zážitkových akcí, organizátor vzdělávacích a rozvojových kurzů a poté i 4 roky jako předseda. S týmem skvělých lidí jsem mimo jiné připravil a vedl 3 ročníky desetidenní zážitkové akce Křídla pro 24 účastníků, zaměřené na sebepoznání, sebevědomí a životní směřování. Připravil jsem také 3 ročníky Kurzu Velkovozáckých InstruKtorů, zaměřeného na předávání know-how zážitkové pedagogiky praktickou formou. Organizoval jsem i outdoorové závody a spoustu dalších akcí. Celkově jsem v roli instruktora či garanta akce strávil více jak 180 dnů.

Po škole jsem 3 roky vedl Kariérní centrum ČVUT a také působil dva roky v radě Asociace vysokoškolských poradců, kterou jsem zastupoval v Národním poradenském fóru. Za své vzdělání v oblasti kariérového poradenství vděčím především centru Euroguidance. Díky němu jsem absolvoval kurzy švýcarského mapování kompetencí CH-Q, koučovacího přístupu pro kariérové poradce, zážitkové kariérní poradenství, distanční kurz Stockholmské univerzity zaměřený na sociodynamické poradenství a několik přeshraničních seminářů Crossborder (Bled, Varšava). S agenturou Euroguidance stále dlouhodobě spolupracuji, hodnotím Národní cenu kariérního poradenství a naposledy jsem působil jako mentor v kurzu pro Kariérové poradce na podzim 2017. Mnoho inspirace jsem si odvezl také z dvou ročníků konferencí o LifeDesignu v Italské Padově.

Zjistil jsem, že mi nestačí věnovat se pouze tématům kariéry a postupně směřuji do oblasti osobnostního rozvoje. Mám za sebou tříletý výcvik Somatic Experience zaměřeném na práci s traumatem prostřednictvím tělesného prožívání. Jako účastník v prvním roce a jako asistent v druhém roce jsem prošel ročním výcvik mužské sexuality s Gregorem  Steinmaurerem (Men sexuality training) a také dvouletý sebezkušenostní výcvik pro život (Training for Life) opět s Gregorem Steinmaurerem a Komalou de Amorin. Jejich práce se zaměřuje na rozvoj všímavosti, posílení schopnosti být tady a teď, uvědomování si vlastních vnitřních programů a přesvědčení, rozvoj prožívání a zvládání emocí a posílení vnímání vlastního těla.

Mezi mé nejzajímavější spolupráce patří příprava seminářů v rámci projektu Přednost přednostem pro SCIO kam jsem přinesl své zkušenosti s lektorováním, kariérním poradenství a zážitkovou pedagogikou a získal praktickou zkušenost s oceňujícím ptaním a jeho využití při hledání silných stránek. Také příprava interního zážitkového vzdělávacího programu zaměřeného na MBTI typologii také pro SCIO. Dále dlouhodobá spolupráce s Velkým vozem Sever, pro který jsem spolunavrhl a školím kurzy Základy facilitace a Zvládání náročných situací v komunikaci.

Aktuálně  je to  spolupráce s Radkem Drnovským a Vojtou Bendou v rámci vzdělávací společnosti Edutica, kde vyvíjíme kurzy zaměřené na komunikaci a facilitaci. A spolupráce s Petrem Kaňkou a jeho společností Kashioka, která se věnuje zábavnému a užitečnému školení v oblasti bezpečnosti práce. Hodně mě naplňuje také vedení vzdělávacích a rozvojových skupin pro Evropskou kontaktní skupinu a Akademii nadání.

Do budoucna plánuji opět nabízet semináře pro veřejnost. Na podzim bych rád upravil cyklus rozvojových seminářů Dreamwork. Původní semináře byly zaměřené na hledání práce snů. Nyní mám v hlavě cyklus seminářů zaměřených na rozvoj sebevědomí, sebeřízení a lepší zvládání náročných situací. Kromě toho se chci opět věnovat tématu Hrdinské výpravy, se kterou jsem se potkal poprvé v roce 2012 na týdenním kurzu pro facilitátory, kde jsem již spoluvytvářel několik kurzů spolu s Jitkou Marelovou.

Mezi mé velké koníčky patří žonglování a nový cirkus. Pravidelně navštěvuji Evropský festival žonglování (letos bude na Azorách), trénuji a také vystupuji jako kejklíř a klaun. Pokud se chcete dozvědět více o této mojí identitě, podívejte se na www.kejklirlukas.cz.

Lektorování a metodika

Dlohodobá spolupráce

Velký vůz Sever, z.s.

Metodická spolupráce, příprava akreditací a školení, lektorování pro Velký vůz Sever od května 2013 do ledna 2016.

 • Základy facilitace pro sociální pracovníky (2 dny, 29 realizací)
 • Zvládání náročných situací v komunikaci (2 dny, 4 realizace).

Diamantina Training

Instruktorování, metodická příprava teambuildingů a školení, lektorování pro Diamantina Training (květen 2014 – součastnost)

 • Jak zvládat trému (půlden, ESET).
 • Konstruktivní zpětná vazba (půlden, pro veřejnost).

Facilita

Metodická příprava a lektorování semináře, příprava akreditace pro Centrum pro rodinu a sociální péči v rámci projektu Lektorsý Everest (leden 2014 – součastnost).

 • Základy krizové intervence (2 dny, únor 2015).
 • Facilitace případových konferencí a mediační přístup (2 dny, únor 2016)

SCIO

Metodická spolupráce, lektorování v rámci projektu Přednost přednostem postaveném na oceňujícím ptaní, zážitkovém přístupu hledání silných stránek a kariérním poradenství. Spolupráce na interním vzdělávání. (prosinec 2012 – únor 2015).

 • Přednost přednostem (6 půldeních seminářů, 3 realizace)
 • Zážitková sebediagnostika MBTI (1 den, 3 realizace)

Euroguidance

Lektorování, účast v expertní skupině Národní ceny kariérního poradentví (duben 2013 – srpen 2014)

 • Zážitkové kariérní poradenství (půlden).
 • Experience career counseling (půlden, seminář Crossborder ve Varšavě).
 • Zážitkovém kariérní poradenství (příspěvek na konferenci)
 • Co ukáží karty (2 x 1,5 h workshop).

Vysočina Education

Účast v expertní skupině a lektorování pro Vysočina Education (duben 2013 – duben 2014).

 • Zážitkové kariérní poradenství (1 den)

Národní institut dětí a mládeže

Metodická spolupráce na vzdělávacím programu Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí v rámci projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (červen – srpen 2014). Prezentace na kulatém stole „Uznávání kompetencí rozvíjených prostřednictvím neformálního vzdělávání samotným jedincem, účastníkem volnočasových aktivit“ (říjen 2014).

Odbor vnějších vztahů Rektorátu ČVUT

Příprava a zpracování metodiky zaměřené na vyhledávání a rozvoj technických talentů v rámci Projektu Junior Akademie (říjen 2013 – duben 2014).

 • Školení pro vedoucí kroužků (půlden, 2 realizace)

Kariérní centrum ČVUT

2 roky vedení Kariérního centra ČVUT na plný úvazek, 1 rok na poloviční úvazek. Příprava a uvedení vlastních seminářů (září 2011 – září 2014).

 • Hledání silných stránek a talentů (půlden)
 • Time management (půlden)
 • Budování kariéry (půlden)
 • Efektivní komunikace (půlden)

Studentská unie ČVUT

Konzultace, školení, facilitace(květen 2013 – listopad 2014).

 • Zážitkový program a facilitace výjezdních zasedání (2 dny, 3 realizace)

Lanové centrum PROUD

Instruktor lanových aktivit, vedení programů s klienty. Certifikace na stavbu nízkých i vysokých lanových překážek. (2004 – 2010).

Internet Info

Doplňování informací o finančních produktech na serveru Měšec.cz, komunikace s bankami a finančními institucemi (2002 – 2011).

Kratší spolupráce

o.p.s. Amina

Uvedení zážitkových a seberozvojových aktivit na týdenním putování pro děti z pěstounstkých rodin o.p.s Amina.

IREAS

Příprava a relizace „Kariérních týdnů“ – zážitkově vzdělávacího programu pro IREAS zaměřeného na rozvoj podnikavosti a kariérní kompetence pro studenty gymnázií a středních odborných učilišť.

Wellnessia

Konzultace ohledně seminářů o zdravé výživě. Pomoc s vytvořením více interaktiní formy semináře pro Wellnessia. 

Gymnázium Jana Palacha

Kariérní seminář pro studenty 2. a 3. ročníku, vzdělávání školních psychologů.

 • Kariérní seminář pro studenty (2 dny)
 • Představení oceňujícího ptaní pro školní psychology (půden).

Škola možností

Lektorování a facilitace komunitního setkání v Rokytnici nad Jizerou (listopad 2013).

 • Představení oceňujícího ptaní (půlden).

International student Club

Lektorování (březen 2013).

 • Time management (půlden)
 • Hledání silných stránek a talentů (půlden)

Institut celoživotního vzdělávání

Lektorování (únor 2013).

 • Time management (den).

o.s. Rozum a cit

Dva 4 denní programy pro děti z pěstounských rodin zaměřené na rozvoj kariérních kompetencí a finanční gramotnost pro o.s. Rozum a cit (srpen 2012, srpen 2013).

Alpinautic

Návrh a vedení teambuildingu pro cca 60 lidí. (únor 2013).

 • Teambuilding Alchymisté pro cca 60 lidí (den, Exekutorského úřadu Prahy 6).

Lepší firma

Návrh a vedení teambuildingů (srpen 2012, březen 2013).

 • Teambuilding pro cca 20 lidí (den, Controller instiut, Gais)

PROFIG

Projekt Finanční gramotnosti zážitkem, příprava a pilotování hry zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti (leden 2012 – prosinec 2012).

 • Finanční gramotnost zážitkem (půlden, Rozum a cit)

Formální vzdělání

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Magisterský program Fyzikální elektronika (2002 – 2009). Státnice z optiky, elektrodynamiky a kvantové elektroniky.(Ing.)

Gymnázium Jiřího Ghuta-Jarkovského

Osmileté gymnázium (1994 – 2002).

Zážitková pedagogika

Práci s lidmi se věnuje od roku 2004, kdy jsem začínal jako instruktor Lanového centra Proud. Ve stejném roce jsem se setkal se zážitkovo pedagogikou na akci s příznačným názvem Proměny, pořádané Instruktory Brno. To byl impulz, který mě nasměřoval od fyziky (vystudoval jsem Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT) k osobnímu rozvoji.

Po absolvování ročního kurzu Instruktorů Brno zaměřeného na organizaci zážitkových akcí působím od roku 2006 ve spolku pro rozvoj osobnosti Velký vůz, jako instruktor zážitkových akcí, organizátor vzdělávacích a rozvojových kurzů, také 4 roky jako předseda. Zde jsem vedl mimo jiné 3 ročníky týdenní akce Křídla, zaměřené na sebepoznání, sebevědomí a životní směřování. Také 3 ročníky Kurzu Velkovozáckých InstruKtorů, zaměřeného na předávání know-how zážitkové pedagogiky praktickou formou.

Postupně jsem se od organizování outdoorových závodů, teambuildingů a fyzicky náročných akcí popracoval ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Celkově jsem strávil v roli organizátora, instruktora nebo lektora na dobrovolnických akcích pod Velkým vozem min. 120 dnů.

Dobrovolnické projekty v roli organizátora

ARONGA

Pomoc, zajišťování psychické bezpečnosti a uvádění programu na 10 denní zážitkové akci pro 24 účastníků AROGNA zaměřené na hodnoty a životní směřování od Velký vůz, z.s. (srpen 2015).

NaHRAně

Příprava a instruktorování na 10 denní zážitkové akci pro 24 účastníků – NaHRAně, zaměřené na hranice a omezení v našich životech. Velký vůz, z.s. (srpen 2014).

Konference Asociace vysokoškolských poradců

Příprava konference, komunikace s účastníky, moderování konference „Rozvoj kompetencí VŠ poradců napříč poradenským spektrem“ (2 dny, říjen 2013) Telč 2013

Křídla

Tři ročníky 10 denní zážitkové akce Křídla pro 24 účastníků na téma sebepoznání, sebevědomí a životní směřování. Vedení týmu, uvádění programů, zodpovědnost za celou akci. Velký vůz, z.s. (červenec 2010, červenec 2011, červnec 2012).

Kurz Velkovozáckých InstruKtorů

Tři ročníky zážitkového kurzu zaměřeného na praktickou výuku zážitkové pedagogiky. Návrh a vedení kurzů, mentorování. Rozsah vždy 4-5 víkendů. Velký vůz, z.s. (2008, 2009, 2012).

Sociální dovednosti

Instruktor na 5 denní akci zaměřené na rozvoj a trénink sociálních dovedností. Velký vůz, z.s. (květen 2011).

Drsné hory

Instruktor na 2 ročnících 10 denní zimní zážitkové akce zaměřené na prožívání zimní přírody a návrat k životní jednoduchosti. Velký vůz, z.s. (2007, 2011).

Octoginta Octo

Organizování 2 ročníků outdoorového závodu trvajícícho 88 hodin. Příprava aktivit pro cca 150 účastníků. Velký vůz, z.s. . (2006, 2008)

Kariérní poradenství

Po škole jsem 3 roky vedl Kariérní centrum ČVUT a také působil dva roky v radě Asociace vysokoškolských poradců, kterou jsem zastupoval v Národním poradenském fóru.

V kariérním poradenství se soustředí především na aktuální přístupy provázení klienta (koučovací přístup, sociodynamické poradenství, zážitkové kariérní poradenství, švýcarský systém uznávání kompetencí CH-Q, life-design). Vzdělání a přehled v této oblasti jsem získal především díky Euroguidance, návštěvě zahraničních konferencí, poradenskému kurzu Univerzity Karlovy a distančnímu kurzu Stockholmské univerzity.

Zásadní pro mě bylo setkání s Lucií Čížkovou na semináři představujícím Oceňující ptaní pro kariérní poradce a následné přizvání ke spolupráci na projektu Přednost Přednostem pro SCIO. Tam jsem přinesl své zkušnosti s lektorováním, karérním poradenství a zážitkovou pedagogikou a získal praktickou zkušenost s oceňujícím ptaním a jeho využití při hledání silných stránek.

Výcvik Somatic Experience

Výcvik práce s traumatek podle Petera Levina, Ph.D. Itta Wiedeman, Institut für NeuroTracking (München), 3 roky, 2014 – nyní.

Sebediagnostika MBTI

Seminář zaměřený na sebediagnostiku MBTI typu a práci s MBTI z pohledu lektorování. Jiřina Štang pro SCIO, 2 dny, 2014.

Psychobodyterapie

Úvod do psychobodyterapie a její využití pro lektorování. Tomáš Morcínek. 2 + 1 den. 2013, Praha.

In service training in career counselling and career development.

Distanční kurz kariérního poradenství v teorii a praxi. Stockholm university pro Euroguidance. 7,5 ECTS kreditů, 2013.

Budování odolnosti a podpora naděje

Seminář zaměřený na využití techniky oceňujícího ptaní pro kariérové poradenství. 1 den. Tim Slack, Appreciative People, Praha, 2013.

Vocational Designing and Career Counseling

Mezinárodní konference o Life designu zaměřená na rozvoj naděje a odolnosti. Univerzita Padova, 3 dny, 2013, Itálie.

Cross Broder Seminar – Methods, techniques and tools to diagnose competences

Mezinárodní setkání zaměřené na metody, techniky a nástroje diagnostiky poradenství. Euroguidance, 3 dny, 2013, Varšava (Polsko).

Vysokoškolské poradenství

Distanční kurz zaměřený na různé oblasti kariérního poradenství. Rozsah 90 výukových hodin. Univerzita Karlova, 13 týdnů. 2012.

Zážitkové kariérní poradenství

Kurz zaměřený na zážitkové kariérní poradenství. Thomas Diener pro Proficio. 3 dny. 2012. Nový Jičín.

Koučovací přístup pro Kariérní poradce

Kurz zaměřený na využití koučovacího přístupu v kariérním poradenství. The Coaches pro Euroguidance. 4 dny. Libchavy. 2012.

Cross Broder Seminar

Mezinárodní setkání ve slovinském Bledu zaměřené na „Career management skills“. Euroguidance, 3 dny, 2011, Bled (Slovinsko).

Appreciative Inquiry a jeho využití v motivování klientů kariérového poradenství

Seminář zaměřený na využití metody Oceňujícího ptaní v Kariérním poradenství. Lucie Čížková pro Euroguidance. 1 den. Praha.

Vocational Designing and Career Counseling

Mezinárodní konference zaměřená na výzvy a nové obzory v poradenství. Univerzita Padova, 3 dny, 2011, Padova (Itálie).

CH-Q level 1

Sebezkušenostní kurz švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q. Marloes Zewuster pro Euroguidance. 5 dnů. Libchavy. 2010

Facilitace

Nejvíce zkušeností s facilitací jsem nasbíral v zapsaném spolku pro rozvoj osobnosti Velký vůz, kde jsem působil 10 let jako instruktor, lektor vzdělávacích programů a 4 roky jako předseda. Dále při vedení Kariérního centra, kde jsem spolupracoval s různými studentskými organizacemi, včetně největší studentské organizace u nás – Studentské unie ČVUT. Facilitoval jsem též setkání pro Rektorát ČVUT. Pod Velkým vozem Sever jsem školil Základy facilitace pro sociální pracovníky.

Velký vůz z.s.

Zhruba 180 dnů na vzdělávacích a osobnostně rozvojových akcích v roli instruktora, lektora, vedoucího týmu v  průběhu 10 let. 4 roky vedení organizace.

Studentská unie ČVUT

Facilitace čtyř víkendových výjezdních zasedání a vedení doprovodného programu.

Rektorát ČVUT

Vedení setkání zástupců Fakult ČVUT, Správy účelových zařízení ČVUT a Rektorátu ČVUT, na kterém se domlouvali nové podmínky pro zahraniční studenty. Přítomno cca 30 lidí. 

Velký vůz Sever

Spoluvytvoření a lektorování akreditovaného kurzu „Základy facilitace“ pro sociální pracovníky. 28 realizací dvoudenního kurzu.

Asociace vysokoškolských poradců

Moderování valných hromad a dvou ročníků konference:

Rozvoj kompetencí VŠ poradců napříč poradenským spektrem (říjen 2013)

Reflexe poradenské praxe na vysokých školách v ČR a v zahraničí (říjen 2015)

Somatic Experience

V rámci výcviku Somatic Experience pracuji s klienty pod supervizí. Jedná se o 3 letý výcvik zaměřeý na práci s traumatem prostřednictvím tělesného prožívání dle Petera Levina. Výcvik vede Ph.D. Itta Wiedeman z Mnichovského Institut für NeuroTracking. Somatic Experience pracuje s tělesnou pamětí a pociťovaným smyslem (Felt Sense), podobně jako Focusing Eugene Gendlina. Pomáhá obnovovat schopnost autoregulace nervového systému a dokončovat instinktivní reakce na ohrožení, které mohou být aktivní v našem nervovém systému. Jako terapeut pomáhám klientům se zvládáním vnitřní nejistoty, roztěkanosti a neschopnosti se soustředit. Se strachem a obavami, nepříjemnými pocity, např. pocitem bezvýchodnosti, selhání, neukotvenosti, se zahlcujícími emocemi či nízkým sebevědomím. Stejně tak přímo s fyzickou bolestí či zatuhlostí, která zůstává v těle i po doléčení fyzických zranění, nebo která může být způsobena stresem či dlouhodobu psychickou zátěží.

Mužské skupiny

Mám zkušenosti jak účastník i asistent z ročního výcviku s Gregorem „Khushru“ Steinmaurerem, zaměřeném na vědomou přítomnost, práci s vnitřní energií a mužskou sexualitou. Dále mám zkušenosti jako účastník s mužskými skupinami z Ligy otevřených mužů. Na zážitkových akcích Křídla, NaHRAně, ARONGA od Velkého vozu jsem uváděl celodenní programy zaměřené na mužskou identitu, role a hodnoty.

 

Asistování ve výcviku Men sexuality training

Asistování v ročním výcviku zaměřeném na práci s mužskou energií, sexualitou a vědomou přítomností. Vedení večerních setkání peer skupiny. Gregor „Khushru“ Steinmaurer, Mužský kruh, 5 víkendových setkání, Lorien, 2014 – 2015.

Men sexuality training

Roční výcvik zaměřený na práci s mužskou energií, sexualitou a vědomou přítomností. Gregor „Khushru“ Steinmaurer, Mužský kruh, 5 víkendových setkání, Lorien, 2013 – 2014.

KROM – Kurz pro otevřené muže.

Uzavřená mužská skupina, sektání s měsíční frekvencí zaměřná na různé oblati života. Václav Šnebergr, Liga otevřených mužů, 10 setkání, Praha, 2011 – 2012.

Čtyři O – Odpovědnost, Odvaha, Originalita, Otevřenost

Seminář na témata odpovednosti, odvahy, originality a otevřenosti v mužském životě. Martin Jára a Václa Šneberg. 2 dny. Janova hora. 2011

Další osobní rozvoj

V roli účastníka…

Training for life

Výcvik pro život s Gregorem Kushru Stainmaurerem a Komalou de Amorin. Pěti denný výcvik zaměřený na 1. čakru a s tím spojené kvality – Instinkty přežití, vitalita, zdraví, bohatství, základní strachy. 5 dní, Stainmaurer a Komala de Amorin, Buchov, říjen 2015.

Láska, vztahy, přátelství

Seminář na téma láska, vztahy, přátelství. Gregorem Kushru Stainmaurer a Komala de Amorin 3 dny, Druna, Praha, červenec 2015.

Heroe’s Journey Assistant’s training

Trénink facilitátorů Hrdinské výpravy. Mnafred a Helga Weule, 5 dní, Adventure Live, Rakousko, červenec 2014.

Mission Quest

Hledání poslání založené na NLP a práci s tělem. Radka Evjáková, 5 dní, Horní hrad, červen 2014.

Umělcova cesta

Kurz zaměřený na probouzení a rozvoj kreativity, inspirovaných knihou Umělcova cesta od Julie Cameronov. Jaroslava Vatay, 14 setkání, Praha, únor – duben 2014.

Kdo je uvnitř

Retreat zaměřený na rozvoj pociťovaného smyslu a vědomé přítomnosti. Gregor „Khushru“ Steinmaurer, 5 dní, Skalka, květen 2013).

Heroes Journey

Sebezkušenostní kurz Gestalt terapie pro trenéry organizovaná v rámci Mládež v akci. Manfred a Helga Weule, Adventure life, Itálie, 2012

Find your way

Mezinárodní tréninkový kurz pro mladé lidi, kteří jsou aktivní ve svých lokálních komunitách a vytvářejí program pro další mladé lidi. Kurz probíhal v rámci projektu Mládež v akci. Jitka Marelová, 8 dní, 2010.

Měkké dovednosti

Svoje měkké dovednosti v poslední době rozvíjím nejvíce sám jako lektor, poradce, facilitátor.

Vyjednávací trénink

Teorie a praktický nácvik vyjendávání na modelových situacích. Robert Pik. 5 dní v průběhu 3 měsíců. Robert Pik. 2013. Praha.

Cílená zpětná vazba

Využití cílené zpětné vazby při zážitkovém vzdělávání. Eva Raitmaierová. 2 dny. 2013. Praha.

Umění vést a řídit 1,2

Semináře zaměřené na vedení lidí. Ludmila Pekařová, dva krát 2 dny, 2012 a 2013, Praha.

Komunikace, Zpětná vazba, Krizová intervence

Semináře zaměřené na Komunikaci, Zpětnou vazbu a Krizovou intervenci. Veronika Uhlířová. Tři krát 2 dny. 2008 – 2009. Stříbrná skalice, Červený hrádek.

Konference o projektovém řízení

Mezinárodní konference v rámci Project Friendly 2009 – Professional development and personal growth of a young project manager. ACSA – Akademické centrum studentských aktivit. 3 dny. Praha.

Facilitace a brainstorming

Kurz pro vedoucí neziskových organizací. Agnes. 1 den. Praha.

Prezentační dovednosti

Kurz prezentačních dovedností. Prezetnace v rámci manažera a lektora. Příprava na prezentaci. Struktura přesvědčivé prezentace. Průběh prezentace. Tipy jak zaujmout posluchače a osvěžit prezentaci. Praktický nácvik prezentace a zvládání složitých situací. Bohumír Fiala, SEMIS, 2 dny, 2007, Praha.

Práce s tělem

Fireshow a pohyb

Týdenní seminář zaměřený na indické ohnivé umění Baneti, jevištní improvizaci a africké tance. Tereza a Tomáš Kerle.

Intuitive dance

Intuitivní tanec a vystupování s Izraelských tanečníkem Shaharem Dorem (3 dny, jaro 2015).

Asix silabus

Pohybově taneční semináře s Freyem Faustem, který vytvořil pohybový systém <a title=“Axis Syllabus“ href=“http://axissyllabus.org“>http://axissyllabus.org</a> na Druně. (3 dny, říjen 2014)

Práce s hlasem

2 dvoudenní semináře zaměřené na hlasovou rehabilitaci s Ivanou Vostárkouvou.

Cirqueon

Kurzy Jevištní akrobacie, pozemní akrobacie, závěsné akrobacie, párové akrobacie.

Šerm dlouhým mečem

6 let scénického historického šermu u Dalibora Belfína nyní šermířská škola Digladior.